واگذاری به اجاره مجتمع گردشگری شهربازی پارک انقلاب

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 2صورتجلسه  شماره 69 مورخه 96/11/7 شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره مجتمع گردشگری شهربازی پارک انقلاب  بصورت ماهیانه بمدت یکسال باقیمت پایه ماهیانه2/000/000 ريال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد  واجد شرایط اقدام نماید.شرکتها  یا اشخاص  واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی  شهرداری میانه مراجعه نمایند.ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت وشرکت کنندگان ملزم به رعایت منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی میباشند /ح/آخرین مهلت دریافت پیشنهادات 97/6/31میباشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *