ویدئو / لایروبی آبراه زیرزمینی دره خرمن (بازار) میانه

ویدئو / لایروبی آبراه زیرزمینی دره خرمن (بازار) میانه

آبراه زیرزمینی هدایت آب های سطحی موسم به کانال دره خرمن _ بازار توسط حوزه خدمات شهری شهرداری میانه لایروبی شد.