آگهی مناقصه احداث مجتمع تجاری وتفریحی پارک لاله

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول  نوبت اول/نوبت دوم

احداث مجتمع تجاری وتفریحی پارک لاله

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوب سال 1400و آیین نامه مالی شهرداریها پروژه عمرانی ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای رتبه وصلاحیت واگذارنماید.واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت،آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه25/6/1400میباشد.

1-احداث مجتمع تجاری وتفریحی پارک لاله با برآورد اولیه 371/612/925/43ريال (بدون ارزش افزوده )

میرزایی-شهردارميانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تماس با ما

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

لیست نوبت کوچه ا