آگهی مناقصه واسپاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

واسپاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال 1400و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها انجام امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه (که اسامی آنها در شرایط مناقصه اعلام گردیده) را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 25،669،800،000 ريال بدون ارزش افزوده (27،980،820،000 ریال با احتساب 9درصد ارزش افزوده) واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هریک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 7 /06/1400می باشد.

میرزایی-شهردارميانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تماس با ما

شهردار

شهردار میرزایی mirzaei shahrdar  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

electronic municipal

درگاه ویژه کارکنان

otomasion edari   fishe hogoog

لیست نوبت کوچه ا