آگهی مناقصه عمومی احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهری میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

(احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهری میانه)

 

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانه امورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلاً سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 15/626/156/000 ريال واگذارنماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/09/27 می باشد.

(با توجه به اینکه شهر به دو منطقه تقسیم گردیده است هر شرکت می تواند برای یک منطقه پیشنهاد قیمت بدهد)

میرزایی- شهردارميانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

شهردار

 

  مهدی میرزایی

شهردار میانه

 

 

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه

tarefe 999