آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول واگذاری وصول چکهای برگشتی ومطالبات شهرداری

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 8 مورخ 97/01/26 و بند 1-2صورتجلسه شماره 19 مورخ 97/02/15 شورای اسلامی شهر میانه واگذاری وصول چکهای برگشتی ومطالبات شهرداری میانه را ازطریق مناقصه عمومی به یکی ازموسسات حقوقی واجد شرایط بصورت درصدی از وصول واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 97/09/17می باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *