آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول فروش اموال

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول
شهرداری میانه به استناد بند 2صورتجلسه شماره 557-27/3/1403شورای محترم اسلامی شهر وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش اموال بشرح ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.
لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 9 مورخ 1403/4/31 به محل مزایده (حراج) پارک موتوری شهرداری میانه واقع درخیابان راه آهن روبروی هنرستان
شهیدغفور رئیسی واقع درخیابان راه آهن روبروی هنرستان شهیدغفور رئیسی برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.
الف) پرداخت هرنوع مالیات وعوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری تا زمان برگزاری حراج برای اشخاصی که تمایل به خرید موارد مزایده را دارند درمحل پارک موتوری شهرداری میانه آزاد میباشد .
ب) برای موارد اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد (بقیه مبلغ حداکثر ظرف یک هفته بایستی واریز گردد)که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت.
ج) رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي الزامی میباشد.
1-دستگاه کمپرس وحمل زباله مخصوص کامیون با تجهیزات کامل نیاز به بازسازی دارد با قیمت1/400/000/000ريال
2-اتاق بار کمپرسی فلزی کامیون نیاز به رنگ آمیزی داردبا قیمت820/000/000ريال
3-دستگاه زباله جمع کن پشت کامیونی با لوازم کامل( ضرورت بازسازی دارد)با قیمت1/040/000/000ريال
4-دستگاه نمک پاشی پشت کامیونی 2عددبا قیمت برای هرعدد95/000/000ريال
5-موتور جوشکاری آلپ ژاپنی( غیر قابل بازسازی) باقیمت52/000/000ريال
6-پمپ آب مستهلک (غیر قابل بازسازی) 4عدد باقیمت پایه چهارعدد 150/000/000ريال
7-موتور دیزلی کامیون (مستعمل و غیر قابل بازسازی) باقیمت 80/000/000ريال

شهردار میانه –مرتضائی

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook