آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول فروش اقلام وتجهیزات اسقاطی وضایعاتی

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر دارد برابربند2صورتجلسه شماره 543-1403/3/1و بند2صورتجلسه شماره 544-1403/3/21شورای محترم اسلامی شهر وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش اقلام وتجهیزات اسقاطی وضایعاتی ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید

لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال فوق الذکر دعوت میگردد راس ساعت 10 مورخه 1403/4/20 به محل مزایده (حراج) پارک موتوری شهرداری میانه واقع درخیابان راه آهن روبروی هنرستان شهیدغفور رئیسی برگزار خواهدشد مراجعه نمایند

الف) پرداخت هرنوع مالیات وعوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 17 روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید موارد مزایده را دارند درمحل پارک موتوری شهرداری میانه  وکارخانه آسفالت شهرداری وحیاط آتش نشانی شماره 2شهرک اندیشه آزاد میباشد .

ب) برای موارد اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد (بقیه مبلغ حداکثر ظرف یک هفته بایستی واریز گردد)که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت

                                                                                                     شهردار میانه مرتضائی   

                                                   لیست اقلام مزایده
قیمت پایه واحد اندازه گیری نوع اقلام ردیف
ریال152/000 کیلو گرم ضایعات فلزی(آهنی)  ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 1
400/000ریال کیلو گرم دینام اسقاطی آلومنیومی ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 2
350/000ریال کیلو گرم دینام اسقاطی چدنی ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 3
145/000ریال کیلو گرم پلاستیک ازنوع پلی اتیلین (محل بازیداحیاط آتش نشانی شماره 2واقع در شهر ک اندیشه ) 4
30/000ریال کیلو گرم چوب به صورت درهم شاخه وتنه درخت( محل بازید در کارخانه آسفالت شهرداری) 5
550/000ریال کیلو گرم پروژکتوراسقاطی ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 6
20/000ریال کیلو گرم ریسه چراغ اسقاطی ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 7
400/000/000ریال جمعا ماژول های مستعمل وتجهیزات مربوط به تلویزیون شهری ( محل بازدید درمحل پارک موتوری شهرداری میانه ) 8

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook