آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول 

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 97/07/18 شورای اسلامی شهر میانه واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه که اسامی آنها در شرایط مناقصه اعلام گردیده را ازطریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد شرایط دارای صلاحیت بمدت یکسال شمسی با برآورد اولیه  13/200/000/000 ريال واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 97/08/30می­باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *