#فرهنگ_شهروندی

کودکان احساس مسئولیت و فرهنگ_شهروندی را از خانواده خود می آموزند…

از چیزهای ساده ای مثل ساعت قراردادن کیسه زباله جلوی درب منزل و نحوه برخورد و احترام به پاکبان محلّه…

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر میانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook