آگهی فروش زمین املاک شهرداری میانه

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند2صورتجلسه  شماره 79مورخه97/06/26 شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش املاک (زمین )مشروحه ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

 

شرایط مزایده:

  • واریزمبلغ، معادل 5درصد قیمت پایه هرقطعه بعنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب 3100001877003شهرداری نزدبانک ملی شعبه امام خمینی
  • به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.
  • شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
  • سپرده برندگان نفراول تاسوم درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف برنده نفراول سپرده نفراول به نفع شهرداری ضبط واین امر تانفرات سوم ادامه خواهدیافت بدیهی است سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.
  • آخرین مهلت دریافت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 97/08/12 می باشد.
  • جلسه بازگشایی راس ساعت 14/30 روزشنبه مورخه 97/08/12 درمحل ساختمان مرکزی شهرداری برگزار خواهد شدوحضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی آزاد است.
  • برنده مزایده برابر مقررات بایستی نسبت به واریز وتسویه حساب مبلغ زمین برنده شده تا یک هفته اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری میانه ظبط خواهد شد وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
  • هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
  • رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی از طرف شرکت کنندگان الزامیست.
  • پرداخت هزینه کارشناسی ونقل وانتقال بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود.

 

ردیف

شماره قطعه

مشخصات

مساحت مترمربع

نوع کاربری

قیمت پایه

5درصد پایه

واقع در

فرعی

اصلی

1

1

4945

9

526/93

عملکرد ناحیه ای

8/957/810/000 ريال

447/890/500 ريال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

2

7

4951

9

557/05

عملکرد ناحیه ای

8/355/750/000 ريال

417/787/500 ريال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

3

8

4952

9

554/83

عملکرد ناحیه ای

8/322/450/000 ريال

416/122/500 ريال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

4

9

4953

9

552/57

عملکرد ناحیه ای

8/288/550/000 ريال

4148427/500 ريال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

5

24

4968

9

340/01

مسکونی

1/275/037/500 ريال

63/751/875 ريال

شهرک اندیشه  روربروی دادگستری

6

122

15102

1

371/2

تجاری

2/895/360/000 ريال

144/768/000 ريال

کوی پزشکان

 

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *