شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی وپذیرایی واقع در کوی گلشهر (ساحلی)


آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم)
شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی وپذیرایی واقع در کوی گلشهر (ساحلی)
شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 2صورتجلسه شماره444مورخ1402/08/21شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری گردشگری و جهانگردی به مساحت 90/4249 مترمربع (طبق کروکی) واقع در کوی گلشهر ساحلی بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.
1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز به حساب جاری 3100001877003شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایندواصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ 1402/11/21به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.
2-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/11/21بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).
3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.
4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.
توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) انجام گیرد.

ردیف مساحت /مترمربع پلاک ثبتی

 

موقعیت هر متر مربع کاربری قیمت روز کارشناسی قطعه (ریال) 5درصد قیمت پایه
1 4249/9 3665فرعی از 8 اصلی  مفروز از 3374  قطعه291طبق کروکی کوی گلشهر(ساحلی 33/000/000ريال گردشگری و جهانگردی 140/246/700/000ریال 7/012/335/000 ریال

 

                                                                شهردار میانه مرتضائی

 

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook