نصب ال دی های نواری بر روی پایه چراغ های راهنمایی رانندگی تقاطع پیام نور