پاکسازی و تسطیح پیاده رو جاده ترانزیت پایین تر از هواشناسی میانه