مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم) پارکینگ عمومی شهرداری میانه

مزایده مرحله اول(نوبت اول ودوم)

پارکینگ عمومی شهرداری میانه

شهرداری میانه به استناد بند2صورتجلسه  شماره441مورخه21/8/ 1402شورای اسلامی شهروبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره  پارکینگ عمومی شهرداری واقع درجنب میدان تره بار جدید بمدت سه سال شمسی باقیمت پایه ماهانه بمبلغ-/150/000/000 ريال باافزایش 20 درصد اجاره بهاءهرسال نسبت به سال قبل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید

1-متقاضیان بمبلغ-/327/600/000 ريال بعنوان سپرده شركت درمزايده به حساب سپرده شماره 3100001877003شهرداري ميانه نزد بانك ملي شعبه خيابان امام خميني (ره) واريز وفيش مربوطه را تاپايان وقت اداري مورخ 2/11/1402 به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايندیابصورت ضمانتنامه بانکی اقدام نمایند. (تا تاریخ فوق نیزضمن بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهدشد).

2-به پيشنهادات واصله بعداز موعد مقرر ، مخدوش ، مشروط، مبهم وبدون سپرده مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-شهرداري در رد ياقبول يك ياكليه پيشنهادات درهرمرحله ازمزايده مختاراست.

4-هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.

5-سپرده برندگان نفراول تاسوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداري نگهداري شده ودرصورت انصراف نفراول ازعقد قرارداد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط وقرارداد بانفربعدي منعقد خواهدشد واين امر تانفرسوم ادامه خواهد يافت، بديهي است كه سپرده سايرافراد مسترد خواهدشد.

6-درهنگام عقد قرارداد مبلغ-/3/000/000/000 ريال معادل سه  میلیارد ريال ضمانتنامه بانكي بابت حسن انجام تعهدات دريافت خواهدشد.

7-اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند درمزايده شركت نمايند.

8-هزینه های جاری پارکینگ به اضافه هزینه آب وبرق وگازمصرفی بعهده مستاجرمی باشد.

9-انجام كليه امورات مربوط به پارکینگ بعهده مستاجر مي باشد.

10-ارائه برگ عدم سوء پيشينه كيفري برای اشخاص حقیقی الزامي مي باشد

11-اين شرايط نامه بایستی توسط شركت كننده امضاء ودر سامانه ستاد  به عنوان مستندات بارگزاری گردد.

12-مستاجر درقبال مبلغ اجاره بهاء براي 36ماه 12 فقره چك ( هر سه ماه يك فقره ) جهت وصول اجاره بها به شهرداري تحويل خواهدنمود.

13-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

توجه کلیه مراحل مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)انجام گیرد.

 

مرتضائی  – شهردارمیانه

 

 

 

نام ونام خانوادگي :

تلفن همراه:                                                                  محل امضاء واثر انگشت پیشنهاد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *