آگهی مزایده مرحله دوم پایانه مسافربری شهرداری میانه

آگهی مزایده مرحله دوم پایانه مسافربری شهرداری میانه

شهرداري ميانه به استناد بند 2صورتجلسه شماره 447مورخه 4/9/1402شورای محترم اسلامی شهرمیانه وماده13آیین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به واگذاري اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه بمدت سه سال شمسی باقیمت پایه ماهانه  بمبلغ-60/000/000 ریال باافزایش 20درصداجاره بهاءهرسال نسبت به سال قبل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

 • متقاضيان مبلغ-/131/040/000 ريال بعنوان سپرده شركت درمزايده به حساب سپرده شماره 3100001877003شهرداري ميانه نزد بانك ملي شعبه خيابان امام خميني (ره) واريز وفيش مربوطه را تاپايان وقت اداري مورخ 30/10/1402 به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايندیابصورت ضمانتنامه بانکی اقدام نمایند. (تا تاریخ فوق نیزضمن بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهدشد).
 • به پيشنهادات واصله بعداز موعد مقرر ، مخدوش ، مشروط، مبهم وبدون سپرده مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداري در رد ياقبول يك ياكليه پيشنهادات درهرمرحله ازمزايده مختاراست.
 • هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.
 • سپرده برندگان نفراول تاسوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداري نگهداري شده ودرصورت انصراف نفراول ازعقد قرارداد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط وقرارداد بانفربعدي منعقد خواهدشد واين امر تانفرسوم ادامه خواهد يافت، بديهي است كه سپرده سايرافراد مسترد خواهدشد.
 • درهنگام عقد قرارداد مبلغ-/2/000/000/000 ريال معادل دو میلیارد ريال ضمانتنامه بانكي بابت حسن انجام تعهدات دريافت خواهدشد.
 • شرکت های خدماتی دارای صلاحیت از اداره کار می توانند در این مزایده شرکت نمایند
 • حفظ ونگهداري ازترمينال ومحوطه وكليه تجهيزات منصوبه ونظافت وكليه خدمات بعهده مستاجر خواهد بود.
 • كليه هزينه آب وبرق وگاز وتلفن بعهده مستاجر مي باشد.
 • هزینه آب وگاز مصرفی غرفه های تعاون مسافربری بعهده مستاجر میباشد که در زمان اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر دراجاره غرفه ها مدنظر قرار خواهدگرفت.
 • انجام كليه امورات مربوط به ترمينال بعهده مستاجر مي باشد.
 • اين شرايط نامه بایستی توسط شركت كننده امضاء ودر سامانه ستاد به عنوان مستندات بارگزاری گردد.
 • مستاجر درقبال مبلغ اجاره بهاء براي 36ماه 9 فقره چك ( هر چهار ماه يك فقره ) جهت وصول اجاره بها به شهرداري تحويل خواهدنمود.
 • رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي
 • معرفی کتبی یک نفر به عنوان مدیر ترمینال و پاسخگو به مسایل  از طرف پیمانکار به شهرداری میانه  و حضور دایمی ایشان در وقت اداری در محل ترمینال الزامی میباشد.
 • نیروی انسانی کافی جهت نظافت سرویس های بهداشتی نمازخانه و محوطه داخل ساختمان و بیرون ساختمان وهمچنین نگهبان شب تامین شود لازم به توضیح است افراد دارای سوء پیشینه و معتاد به کارگرفته نشود.
 • به صورت مستمر و سرزده از ترمینال بازدید و در صورت عدم اقدام برابر مفاد شرایط واکذاری و مفاد قرارداد، قرارداد فی مابین فسق و ضمانت نامه بانکی بابت حسن انجام تعهدات به نغع شهرداری ضبط خواهد شد
 • کلیه ضوابط ومقررات سازمان راهداری رعایت در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد
 • اولویت واگذاری غرفه ها به موسسات مرتبط با حمل ونقل بوده واین کار باهماهنگی ناظر شهرداری وبرابر مقررات وقوانین شهرداری انجام می گیرد در غیر این صورت واگذاری غرفه های خالی نیز با هماهنگی شهرداری صورت خواهد گرفت.
 • کلیه امکانات رفاهی اعم از سیستم گرمایشی و سرمایشی در زمانهای مورد نیاز فعال خواهد بود.

توجه کلیه مراحل مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)انجام گیرد.

مرتضائی  – شهردارمیانه

نام ونام خانوادگي :

تلفن همراه:                                                                  محل امضاء واثر انگشت پیشنهاد دهنده

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *