آسفالت کوچه شهید محمدی واقع در خیابان شهید حمید اللهیاری

آسفالت کوچه شهید محمدی واقع در خیابان شهید حمید اللهیاری (خیام شمالی)