ضوابط و مقررات اجرای شبکه بارنده خودکار

ضوابط و مقررات اجرای شبکه بارنده خودکار (اسپرینکلر)

ساختمان های بلند مرتبه که ارتفاع آن ها بیش از ۳۰ متر باشد و آپارتمان هایی که در هفت طبقه سازه ای بالای کد صفر _صفر زمین احداث می شوند به شرطی که حداکثر ارتفاع ساختمان از تراز زمین بیش از ۲۳ متر نباشد طبق تبصره ۲ بند ۳ _۶ _۱۱_۲_۴ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، باید تمامی بنا به شبکه بارنده خودکار ( اسپرینکلر) تایید شده مجهز باشند و در صورت تجاوز ارتفاع از ۲۳ متر یا تعداد طبقات از ۷ طبقه سازه ای ملزم به تامین راه خروج دوم سازه ای می باشند.
نحوه عملکرد اسپرینکلر:
در این سیستم آب با فشار تا پشت ‌اسپرینکلر ها وجود دارد و در زمان حریق با افزایش درجه حرارت حباب شیشه ای دهانه اسپرینکلر شکسته می شود و اسپرینکلر باز شده و سیستم نسبت به اطفاء حریق اقدام می کند.

معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه