احداث آبرو کوچه شهید حسن انگوتی

احداث آبرو کوچه شهید حسن انگوتی (کوچه شعبه نفت) خیابان ارتش