احداث آبرو کوچه دامداران در خیابان شهید بهشتی

احداث آبرو کوچه دامداران در خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد زین العابدین