آسفالت بن بست شهید اردبیلی در کمربندی جنوبی

آسفالت بن بست شهید اردبیلی در کمربندی جنوبی