آسفالت کوچه شقایق دوم در کوی شهید رجایی

آسفالت کوچه شقایق دوم در کوی شهید رجایی