آسفالت کوچه سخاوت در کوی شهید رجایی

آسفالت کوچه سخاوت در کوی شهید رجایی