آسفالت ریزی کوچه های شفق در کوی شهرداری

آسفالت ریزی کوچه های شفق 10و11 در کوی شهرداری