آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار مدیریت پسماند

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار مدیریت پسماند (تفکیک زباله از مبدا)

معاونت خدمات شهری شهرداری میانه در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و اجرای مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها وشیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی و به استناد مصوبه شماره 440 مورخ 17/8/1402 شورای اسلامی شهر میانه تفکیک زباله از مبدا را به یکی از شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی واجد شرایط دارای رتبه بندی از مراجع ذیصلاح و دارای تجربه وتجهیزات کافی و سابقه کار مشابه واگذار نماید.

از کلیه شرکت های واجد شرایط که در این زمینه یا زمینه مشابه آن فعالیت داشته اند دعوت می شود، پیشنهادات خودرا به همراه طرح مورد نظر و خلاصه ای ازسوابق کاری و لیست امکانات و تجهیزات خود حداکثر تا تاریخ 28 آذرماه 1402 به دبیر خانه شهرداری میانه ارائه نماید.