آسفالت کوچه فرجام در خیابان شهید اکرمی

آسفالت کوچه فرجام انتهای خیابان شهید اکرمی