اجرای پوشش شن رنگی در رفیوژهای سطح شهر

استفاده از شن رنگی برای زیبا سازی نمای رفیوژ شهری

با هدف کاهش مصرف آب و پایین آورده هزینه های کاشت و نگهداری چمن در بخشی از رفیوژهای سطح شهر میانه، طرح پوشش شن رنگی توسط واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری میانه به اجرا گذاشته شد.

در این شیوه زیباسازی معابر ابتدا رفیوژ زیر سازی و تسطیح شده سپس آهک پاشی و شن ریزی و در نهایت شن های پخش شده رنگ آمیزی و تثبیت می شود.