آگهی مزایده و شرایط فروش قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان (مرحله دوم)

آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 1صورتجلسه شماره 379 مورخ 1402/3/16 شورای محترم اسلامی شهر میانه و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت 1200/07 مترمربع  واقع در کوی پزشکان  بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1-1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز  به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایندواصل ضمانتنامه بانکی  یا فیش واریزی مربوطه را تا پایان وقت اداری مورخ 1402/9/25 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2- واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/9/25 بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق نیز ثبت نمایند (تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش سپرده شرکت در مزایده به شهرداری میانه اقدام نماید در غیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد).

3-به پیشنهادات واصله بعد از موعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم و بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد فروش در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد فروش با نفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا نفر سوم ادامه خواهد یافت، بدیهی است که سپرده سایر افراد مسترد خواهد شد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

8-هزینه نقل و انتقال و دفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی و اخذ سند و سایر هزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

10- با عنایت به اینکه قطعات مورد مزایده در مرحله تفکیک می باشد لذا واگذاری به صورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک سند  قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

11-  هزینه کارشناسی و آماده سازی قطعه بر عهده برنده مزایده می باشد.

12-  در صورت کاهش یا افزایش مساحت قطعات در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده و شهرداری محاسبه خواهد شد که در صورت کاهش، از مبلغ پیشنهادی قطعه کسر و در صورت افزایش مساحت به طریق  فوق وصول خواهد شد.

13-برنده مزایده حق تغییر کاربری و تفکیک زمین فوق را در هیچ زمانی و مکانی را نخواهد داشت و شرط مذکور بعنوان شرط ضمن عقد در سند انتقالی درج خواهد شد و هم چنین رفع معارض احتمالی پلاک ثبتی فوق نیز بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام گیرد.

ردیف مساحت /مترمربع پلاک ثبتی

 

موقعیت هر متر مربع کاربری قیمت روز کارشناسی قطعه (ریال) 5درصد قیمت پایه
1 1200/07 15091فرعی از یک اصلی بخش 37تبریز کوی پزشکان 40/000/000 ريال آموزشی 48/002/008/000 ريال 2/400/140/000 ريال

 شهردار میانه –مرتضائی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *