لایروبی نهر انتهای کانال خیابان شهید نواب صفوی

نهر انتهای آبراه زیرزمینی خیابان شهید نواب صفوی (مسیر جاده کشتارگاه قدیم شهرداری) لایروبی شد.