آسفالت ریزی خیابان مجاور پادگان ارتش در شهرک ولیعصر عج

با اتمام عملیات زیرسازی خیابان مجاور پادگان ارتش در شهرک ولیعصر عج آسفالت ریزی این خیابان دسترسی محلی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: خیابان حاشیه جنوبی پادگان تیپ شهید پاکپور میانه به طول 600 و عرض 10 متر با اعتبار 6 میلیارد ریال آسفالت می شود.