آگهی مزایده و شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 1صورتجلسه شماره379مورخ18/07/1402شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت 1200/07مترمربع واقع در کوی پزشکان بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1-1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایندواصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ 4/9/1402به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 4/9/1402بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

8-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

10- با عنایت به اینکه قطعات مورد مزایده درمرحله تفکیک میباشد لذا واگذاری بصورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی ازسوی اداره ثبت اسناد واملاک سند قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

11- هزینه کارشناسی وآماده سازی قطعه برعهده برنده مزایده میباشد.

12- درصورت کاهش یاافزایش مساحت قطعات در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده وشهرداری محاسبه خواهدشد که درصورت کاهش، ازمبلغ پیشنهادی قطعه کسر ودرصورت افزایش مساحت بطریق فوق وصول خواهد شد.

13-برنده مزایده حق تغییرکاربری وتفکیک زمین فوق را درهیچ زمانی ومکانی را نخواهد داشت وشرط مذکور بعنوان شرط ضمن عقددرسندانتقالی درج خواهد شدوهمچنین رفع معرض احتمالی پلاک ثبتی فوق نیز بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) انجام گیرد.

شهردار میانه –مرتضائی

مساحت /مترمربع: 1200/07

پلاک ثبتی: 15091فرعی از یک اصلی بخش 37تبریز

موقعیت: کوی پزشکان

کاربری: آموزشی

قیمت روز کارشناسی قطعه: 48/002/800/000 ریال

قیمت هرمتر مربع: 40/000/000 ریال

5درصد قیمت پایه: 2/400/140/000 ريال

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *