آسفالت ریزی کوچه بهار سوم در خیابان بهار

کوچه بهار سوم در خیابان 14 متری بهار به طول 250 و عرض هشت متر تسطیح و آسفالت ریزی شد.