آگهی مزایده حضوری کامیون کمپرسی

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی رنومیدلام مدل 1389

شهرداری میانه به استناد بند 2صورتجلسه شماره423مورخ1402/7/18شورای محترم اسلامی میانه وبرابر آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی رنومیدلام مدل 1389باقیمت پایه21/000/000/000ريال ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.
لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 11روز شنبه مورخه20/ 1402/8به محل مزایده (حراج) پارک موتوری شهرداری میانه واقع در انتهای خیابان راه آهن ربروی هنرستان شهید غفور رئیسی برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.

الف) پرداخت هرنوع مالیات ،ارزش افزوده ،عوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 18روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید را دارند درمحل پارک موتوری شهرداری میانه واقع در انتهای خیابان راه آهن ربروی هنرستان شهید غفور رئیسی آزاد میباشد .
ب) برای مورد اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد (بقیه مبلغ حداکثر ظرف یک هفته بایستی واریز گردد)که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت.
ج)رعایت منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی الزامی میباشد.

شهردار میانه –مرتضائی