رنگ آمیزی سطل زباله های سطح شهر میانه

سطل های زباله سطح شهر میانه رنگ آمیزی شد.
با هدف خوشایندسازی محیط و نشاط آفرینی در چشم انداز شهری سطل های زباله شهر میانه با رنگ های متنوع رنگ آمیزی شد.