لوله گذاری و اجرای آبرو کوچه شهید حبیبی در کوی شهید طالبی

لوله گذاری و اجرای آبرو کوچه شهید حبیبی در کوی شهید طالبی