آگهی مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری میانه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول نوبت دوم)

شهرداري ميانه در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان به تعداد کل بیمه شدگان اصلی و تحت تکفل حدوداً 700 نفر از طریق آگهی مناقصه عمومی با شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و نازلترين قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/08/02 بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق ثبت نمایند (تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه یا فیش سپرده شرکت در مناقصه به شهرداری میانه اقدام نمایند در غیر این صورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهد شد.)

ضمناً، هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.
توجه: کلیه مراحل مناقصه برابر ضوابط در سامانه تدارکات اکترونیک دولت (ستاد) انجام گردد.

مرتضائی – شهردار ميانه