آگهی مزایده عمومی واگذاري به اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 412 تاریخ 1402/06/27 شورای محترم اسلامی شهر میانه و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاري به اجاره پایانه مسافربری شهرداری میانه به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه سالانه به مبلغ -/1/656/000/000ریال با افزایش 20درصد اجاره بهاء هر سال نسبت به سال قبل از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد واجد شرایط اقدام نماید.

شرکت ها یا اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/08/02بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه یا فیش سپرده شرکت در مزایده به شهرداری میانه اقدام نمایند، در غیر این صورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

ضمناً، هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

مرتضائی – شهردارميانه