آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول اجاره مغازه واقع درپارك انقلاب

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 411 مورخه 1402/06/26شورای محترم اسلامی شهر میانه و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاري به اجاره مغازه واقع درپارك انقلاب بمدت سه سال شمسی با قیمت پایه سالانه بمبلغ -/350/000/000ریال با افزایش 20درصد اجاره بهاء هر سال نسبت به سال قبل از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد واجد شرایط اقدام نماید.

شرکت ها یا اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/08/02بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق ثبت نمایند (تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه یا فیش سپرده شرکت در مزایده به شهرداری میانه اقدام نمایند در غیر این صورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهد شد.)

ضمناً، هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند.

مرتضائی – شهردار ميانه