کاشت چمن و درختکاری فضای سبز انتهای گلستان سوم در شهرک ولیعصر