آسفالت کوچه عدالت در خیابان شهید میانجی

آسفالت کوچه عدالت در خیابان شهید میانجی