آگهی مزایده زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در کوی پزشکان

 شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 1صورتجلسه شماره 379 مورخ 1402/9/16 شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی به مساحت 1200/07 مترمربع  واقع در کوی پزشکان  بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1-1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز  به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اقدام نمایند و اصل ضمانتنامه بانکی  یا فیش واریزی مربوطه را تا پایان وقت اداری مورخ 1402/6/12 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 1402/6/12بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق نیز ثبت نمایند (تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش سپرده شرکت در مزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد).

3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

8-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

10- با عنایت به اینکه قطعات مورد مزایده درمرحله تفکیک میباشد لذا واگذاری بصورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی ازسوی اداره ثبت اسناد واملاک سند  قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

11-  هزینه کارشناسی وآماده سازی قطعه برعهده برنده مزایده میباشد.

12-  درصورت کاهش یاافزایش مساحت قطعات در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده وشهرداری محاسبه خواهدشد که درصورت کاهش، ازمبلغ پیشنهادی قطعه کسر ودرصورت افزایش مساحت بطریق  فوق وصول خواهد شد.

13-برنده مزایده حق تغییرکاربری وتفکیک زمین فوق را درهیچ زمانی ومکانی را نخواهد داشت وشرط مذکور بعنوان شرط ضمن عقددرسندانتقالی درج خواهد شدوهمچنین رفع معرض احتمالی پلاک ثبتی فوق نیز بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

توجه کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   (سامانه ستاد ) انجام گیرد.

 

شهردار میانه –مرتضائی

ردیف مساحت /مترمربع پلاک ثبتی

 

موقعیت هر متر مربع کاربری قیمت روز کارشناسی قطعه (ریال) 5درصد قیمت پایه

1

1200/07 15091فرعی از یک اصلی بخش 37تبریز کوی پزشکان 40/000/000

ریال

آموزشی 48/002/800/000 ریال

2/400/140/000ريال

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *