نصب ست دستگاه های ورزشی در بوستان دکتر صدیقی

نصب مجموعه دستگاه های ورزشی در بوستان دکتر صدیقی

در ادامه روند توسعه و تجهیز فضاها و امکانات ورزشی پارک ها و بوستان های شهر میانه، یک مجموعه دستگاه های ورزشی جدید در بوستان دکتر احمد صدیقی نصب شد.

با اتخاذ رویکرد جدید شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه و توجه ویژه به توسعه فضاها و امکانات ورزش همگانی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد سه بوستان به زمین ورزشی، دو بوستان به مجموعه بازی کودکان و یک بوستان به ست دستگاه های ورزشی تجهیز شده است.

اعتبار مصرف شده برای خریداری و نصب مجموعه دستگاه های ورزشی بوستان دکتر صدیقی مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بوده است.