نقاشی دیواری پارک فرهنگیان

اجرای نقاشی دیواری در پارک فرهنگیان میانه توسط هنرمند نقاش شهر میانه استاد حمید هاشمی