اجرای کفپوش پیاده روی ضلع شمالی خیابان فجر

اجرای کفپوش پیاده روی ضلع شمالی خیابان فجر