مزایده حضوری مرحله اول ماشین آلات

 

شهرداری میانه به استناد بند1 صورتجلسه  شماره 94مورخه 96/12/21 شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات مشروحه ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 11روز چهارشنبه .مورخه 97/2/5  به محل مزایده (حراج) ساختمان اداری شهرداری  میانه واقع درخیابان امام خمینی (ره) برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.

الف) پرداخت مالیات وعوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 17 روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید موارد مزایده را دارند درمحل شهرداری میانه آزاد میباشد .

ب) برای خودروهای اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت.

ج)رعایت منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی

د) شهرداری میانه در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مختاراست.

1- یکدستگاه سوزوکی ویتارا بشماره انتظامی 263د36-ایران25 مدل 1391 باقیمت پایه -/870/000/000 ریال(قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد)

 2- یکدستگاه سواری پژو پارس  بشماره انتظامی 926د34-ایران25مدل 1392 باقیمت پایه -/260/000/000 يال(قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد)

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *