آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول ماشین آلات

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول ماشین آلات

شهرداری میانه به استناد بند3 صورتجلسه  شماره 69 مورخه96/11/07 وبند3صورتجلسه  شماره 99-96/11/18 شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات مشروحه ذیل ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 11روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 به محل مزایده (حراج) پارک موتوری شهرداری میانه واقع درخیابان راه آهن روبروی هنرستان شهیدغفور رئیسی برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.

الف) پرداخت هرنوع مالیات وعوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 17 روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید موارد مزایده را دارند درمحل پارک موتوری شهرداری میانه آزاد می­باشد .

ب) برای خودروهای اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ج)رعایت منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی

د) شهرداری میانه در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مختاراست.

1- یکدستگاه دنا بشماره انتظامی 656د21-ایران25 مدل 1394 باقیمت پایه 330/000/000ریال

 2- یکدستگاه مینی بوس هیوندای کروز بشماره انتظامی 572ع85-ایران15 مدل 1389 باقیمت پایه 810/000/000 ریال

3- یکدستگاه کامیونت نیسان تیپ 2400مدل 1383 بشماره انتظامی 25ایران172د11 باقیمت پایه 102/000/000ریال

4- یکدستگاه پیکان  بشماره انتظامی 254د35-ایران25 مدل 1382 باقیمت پایه 41/000/000ریال

5- یکدستگاه پیکان  بشماره انتظامی 491د21-ایران25 مدل 1381 باقیمت پایه 36/000/000ریال

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *