آگهی مزایده مرحله دوم مغازه واقع درپارك فرهنگيان شهرميانه

                                آگهی مزایده مرحله دوم مغازه واقع درپارك فرهنگيان شهرميانه                                                                    

 

شهرداری میانه به استناد بند1صورتجلسه شماره 38 مورخه 96/8/29 شوراي اسلامي شهرميانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به واگذاري مغازه واقع درپارك فرهنگيان با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ 3/100/00 ریال ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه سالیانه (بمبلغ 1/860/000ریال) رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز وفیش مربوطه رابه همراه قیمت پیشنهادی ازتاریخ  96/12/3 لغایت 96/12/19 همه روزه در وقت اداری به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسیددریافت  نمایند.

2-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

3-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

4-پیشنهادات واصله راس ساعت 17روزشنبه مورخه   96/12/19 درمحل ساختمان مرکزی باحضور مسئولین ذیربط بررسی وبرنده اعلام خواهدشدکه حضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی پیشنهادات آزاداست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول ازعقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقرارداد بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6- حفظ ونگه داري ساختمان بوفه وكليه تاسيسات موجود بعهده مستاجر مي­باشد.

7- مستاجر موظف است هزينه آب وبرق مصرفي راپرداخت نمايد.

8- كليه تجهيزات و وسايل موردنياز براي راه اندازي بوفه بعهده مستاجر مي­باشد.

9- مستاجربايد گواهي سوء پيشينه كيفري را ارائه نمايد.

10- داشتن مجوز فعاليت از ادارات مربوطه براي مستاجر الزامي مي­باشد.

11- مستاجر موظف است موازين شرعي واخلاقي را رعايت نمايد درغير اين كليه تبعات اجتماعي وشخصي بعهده مستاجر بوده وبايد جوابگو باشد.

12- كليه مسئوليت هاي حقوقي وجزايي ناشي ازاجراي مديريت وارائه خدمات دربوفه بعهده مستاجر بوده وشهرداري هيچ گونه مسئوليتي دراين زمينه ندارد.

13- مستاجر حق واگذاري بوفه را تحت هيچ عنوان به غير ندارد.

14- مستاجر موظف به رعايت مسائل  بهداشتي بوده ونظافت بوفه ومحوطه مربوطه بعهده مستاجر مي­باشد.

15- اجاره يكساله بصورت نقد (واريز به حساب شهرداري ميانه) در زمان عقد قرارداد اخذ خواهدشد.

16- رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

17- يك فقره چك بمبلغ 200/000/000 ريال ازبابت تضمين تعهدات درزمان عقد قرارداد اخذ خواهدشد.

18- هزينه چاپ آگهي به عهد برنده مزايده مي باشد

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *