آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم) قطعات مسکونی فاز دوارتش درشهرک اندیشه

آگهی مزایده مرحله دوم(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درفاز دوارتش درشهرک اندیشه

 شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 3صورتجلسه شماره283مورخ25/8/1401شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش قطعات مسکونی واقع درفاز دوارتش درشهرک اندیشه بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه هر قطعه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز وفیش مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ 13/12/1401به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ   13/12/1401بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد تااقدمات بعدی جهت تنظیم سند انجام گیرد.

8-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایر موارد به عهده برنده میباشد.

10-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

11-کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ) انجام گیرد.                                                                                                                                                     

سرپرست شهرداری میانه رجبی

ردیف

شماره قطعه

مساحت /مترمربع

موقعیت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت روز کارشناسی قطعه (ریال)

5درصد قیمت پایه

1

95

193

14متری

95-5339-9

مسکونی

000/000/300/1ريال

000/000/65ريال

2

82

16/187

8متری

82-9337-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

3

107

200

20 متری

107-5342-9

مسکونی

000/000/000/1ريال

000/000/50ريال

4

123

200

20 متری

123-5443-9

مسکونی

000/000/400/1ريال

000/000/70ريال

5

132

200

20 متری

132-5345-9

مسکونی

000/000/400/1ريال

000/000/70ريال

6

131

200

6متری

131-5444-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

7

158

80/198

14متری

158-5347-9

مسکونی

000/000/400/1ريال

000/000/70ريال

8

174

20/278

20 متری

174-5348-9

مسکونی

000/000/500/1ريال

000/000/75ريال

9

184

180

10متری

184-5350-9

مسکونی

000/000/300/1ريال

000/000/65 ريال

10

69

75/242

12متری

69-5333-9

مسکونی

000/000/000/1ريال

000/000/50ريال

11

68

200

12متری

68-5332-9

مسکونی

000/000/000/1ريال

000/000/50ريال

12

41

200

8متری

41-5330-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

13

38

180

8متری

38-5329-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

14

34

200

8متری

34-5328-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

15

24

180

8متری

24-5327-9

مسکونی

000/000/900ريال

000/000/45ريال

16

20

80/198

14متری

20-5326-9

مسکونی

000/000/300/1ريال

000/000/65ريال

17

1

20/202

14متری

1-5325-9

مسکونی

000/000/300/1ريال

000/000/65ريال

 

مرحله دوم فاز دو ارتش

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *