آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول – واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو

شهرداري ميانه به استناد برابر بند 5صورتجلسه شماره 289-15/9/1401شورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره دو واقع درکمربند ساحلی باقیمت پایه ماهیانه000/000/640ريال بمدت دو سال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي واجد شرایط اقدام نماید.شركتهاي واجد شرایط(موردتائيدشركت نفت ) می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ  7/11/1401بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهدشد). ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی را ندارند.

رجبی سرپرست شهرداری ميانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *