آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم) شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درشهرک اندیشه ابتدای ورودی کوی نیروی انتظامی

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درشهرک اندیشه ابتدای ورودی کوی نیروی انتظامی

شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 4صورتجلسه شماره290مورخ16/9/1401شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش قطعات مسکونی واقع درشهرک اندیشه ابتدای ورودی شهرک نیروی انتظامی  بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه هر قطعه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز وفیش مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ 7/11/1401به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ   7/11/1401بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد .

8-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه و کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

10- با عنایت به اینکه قطعات مورد مزایده درمرحله تفکیک میباشد لذا واگذاری بصورت قرارداد خواهد بود که پس از صدور سند تفکیکی ازسوی اداره ثبت اسناد واملاک سند  قطعی قطعه مورد مزایده پس از تسویه حساب کامل بنام برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

11-  هزینه کارشناسی وآماده سازی قطعه برعهده برنده مزایده میباشد.

12-  درصورت کاهش یاافزایش مساحت قطعات در زمان انتقال سند رسمی نسبت به زمان برگزاری مزایده برابر نظریه هیات کارشناسی فی مابین برنده مزایده وشهرداری محاسبه خواهدشد که درصورت کاهش، ازمبلغ پیشنهادی قطعه کسر ودرصورت افزایش مساحت بطریق  فوق وصول خواهد شد.

13-کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   (سامانه ستاد ) انجام گیرد.                                                                                                                                            

سرپرست شهرداری میانه رجبی

مزایده زمین های کوی نیروی انتظامی

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *